Alisida logo
0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Obchodní podmínky pro e-shop

-

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami
(dále jen ,,Obchodní podmínky“).

1. Definice

 • 1.1. V těchto Obchodních podmínkách.
  • 1.1.1 ,,E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti internet prostřednictví internetové adresy www.alisida.cz , jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem,
  • 1.1.2 ,,Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;
  • 1.1.3 ,,Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generována aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a nebo změnou množství vybraného Zboží
  • 1.1.4 ,,Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění,
  • 1.1.5 ,,Provozovatel“ znamená společnost Alisida s.r.o., IČ 19128509, s místem podnikání Alisida s.r.o. Bartůňkova 1761/7 149 00 Praha 11,
  • 1.1.6. ,,Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci,
  • 1.1.7. ,,Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu a přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu,
  • 1.1.8. ,,Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s provozovatelem nebo s ním jinak jedná,
  • 1.1.9. ,,Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop,
  • 1.1.10. ,,Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. Je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna pro zadání přístupových údajů,
  • 1.1.11. ,,Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je.li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci,

2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

 • 2.1. Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytování služeb, a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. Jiném nosiči.
 • 2.2. Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
  • 2.2.1. V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
  • 2.2.2. Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí uživatel vynaložit na služby poskytované třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náhrady hradí výlučně Uživatel.
  • 2.2.3.V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 2.3. V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán, na hmotném nosiči, dodává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • 2.4. Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
 • 2.5.
  • 2.5.1. Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
  • 2.5.2. Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad provozovateli na adresu Alisida s.r.o. Bartůňkova 1761/7 149 00 Praha 11
  • 2.5.3. Spotřebitel je povinnen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovalou i pokud bude Zboží odesláno provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
 • 2.6. Spotřebitel může ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
  • A) o poskytnutí služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení smlouvy,
  • B) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele,
  • C) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • D) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • E) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • F) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • G) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • H) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • I) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůyt pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  • 2.6.5. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
  • 2.6.6. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinnen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena. Jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
  • 2.6.7. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
  • 2.6.8. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
  • 2.6.9. Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnosti daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
  • 2.6.10. Provozovatel využívá nebo nevyužívá mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka provozovatele prostřednictvím emailové adresy info@alisida.cz Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

3. Proces uzavření smlouvy

 • 3.1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům koupi Zboží, a to uvedením označení Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, náklady na dopravu a případně nákladů na vrácení Zboží, pokud toto nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní přepravou.
 • 3.2. Pro objednání Zboží Uživatel vloží objednané Zboží do Nákupního košíku E-shopu kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:
  • 3.2.1. objednaném Zboží,
  • 3.2.2. způsobu úhrady kupní ceny,
  • 3.2.3. způsobu dodání / doručení objednaného zboží, přitom bude informován o nákladech spojených s takovým dodání / doručením,
   dále též jen „Objednávka“.
 • 3.3. Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.
 • 3.4. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce vyplnit pravdivé údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
 • 3.5. Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením,,Dokončit objednávku“ nebo na tlačítko s obdobným významem.
 • 3.6. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí e-mailem na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.
 • 3.7. Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele pro dodatečné potvrzení Objednávky.
 • 3.8. Kupní smlouva mezi provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí Objednávky ( návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle 3.6 těchto obchodních podmínek.
 • 3.9. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti uzavřením kupní smlouvy hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • 3.10 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4. Kupní smlouva

 • 4.1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
   • 4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel Zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku,a t o v množství, které si uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
   • 4.1.2. provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
   • 4.1.3. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel;
   • 4.1.4. § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
   • 4.1.5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané Objednávky v uživatelském Portálu.
   • 4.1.6. Pokud některý za způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady ma provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
   • 4.1.7. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatele.
   • 4.1.8. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
   • 4.1.9. Provozovatel má právo poskytnout uživateli slevu z cen Zboží. Slevy z ceny Zboží lze nebo nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
   • 4.1.10. Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
   • 4.1.11. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží uživatelem.
   • 4.1.12. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
   • 4.1.13. Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad-fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
   • 4.1.14. Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (například pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
   • 4.1.15. Provozovatel poskytuje uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedené záruka platí pouze pro Spotřebitele nebo pro všechny Uživatele.
   • 4.1.16. Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny . Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
   • 4.1.17. Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového zboží.
   • 4.1.18. Nebezpečí ztráty, poškození a/ nebo zničení Zboží , které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele, který je spotřebitelem, momentem převzetí daného Zboží Uživatele.
   • 4.1.19. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem smlouvy, přechází na uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem nebo předání daného zboží prvnímu přepravci.

5. Uživatelský účet

 • 5.1. Uživatel má právo zřídit si Registraci Uživatelský účet.
 • 5.2. Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
 • 5.3. Identifikační údaje uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého zboží, které uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
 • 5.4. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje ani jakýkoliv jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměření opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu za škodu takto způsobenou provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne uživateli nové přístupové údaje.
 • 5.5. V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst.1 Občanského zákoníku a provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě …..... dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (jeli doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (jeli doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době …........ dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání plnění od jiného dodavatele.

6. Reklamační řád

 • 6.1. Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
 • 6.2. Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součástí Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
 • 6.3. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstraněné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 • 6.4. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebp Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel rozjedná nápravu v přiměřené době nebo že by z jednání nápravy Spotřebitelů působilo značné obtíže.
 • 6.5. Právo z vadného plnění Spotřebitele náleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
 • 6.6. Odpovědnost provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, po kterou byla nižě´ší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
 • 6.7. Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
 • 6.8. Na žádost spotřebitele je provozovatel povinen poskytnout záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje místo záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zb oží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo provozovatele.
 • 6.9. V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
 • 6.10. Reklamace zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
 • 6.11. běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví i v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
 • 6.12. Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
 • 6.13. Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v dokumentaci ke zboží.

7. Ochrana osobních údajů

 • 7.1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 • 7.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: odkaz

8. Užívání E-shopu

 • 8.1. Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopů způsobeném předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
 • 8.2. Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
 • 8.2. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně provozovatele nebo třetí osoby.
 • 8.3. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
 • 8.4. V případě porušní těchto obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

9. Prohlášení Provozovatele

 • 9.1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 • 9.2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda zboží za skutečnou kupní cenu přijme , a pokud se tak nestane, ruší se kupní smlouva od počátku.
 • 9.3. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat provozovatele.
 • 9.4. KONTAKTNÍ ÚDAJE Provozovatele pro komunikaci s uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kamenný obchod

10. Zpětný odběr elektrospotřebičů

 • 10.1. S ohledem na povinnost stanovenou provozovateli ustanovením § 38 zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto provozovatel informuje, že umožňuje Uživatelům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci u Provozovatele nebo smluvního partnera, a to na adrese Alisida s.r.o. Bartůňkova 1761/7 149 00 Praha 11

11. Elektronická evidence tržeb

 • 11.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • 11.2. Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
 • 11.3. Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách https://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.

12. Rozhodné právo

 • 12.1. Tyto obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

13. Účinnost

 • 13.1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 13. 11. 2023